Kategoria: Prawo ogólne

Strach przed kontrahentem, który nie płaci – nieco o notarialnych tytułach egzekucyjnych

  Wielu przedsiębiorców obawia się, że mimo wydania towaru albo wykonania usługi, może nie otrzymać należnej zapłaty. Wprawdzie dobrze udokumentowana transakcja pomoże w walce o swoje na drodze sądowej, jednak każdy kto ma wyobrażenie na temat ściągania długów, doskonale zdaje sobie sprawę, że wygrany spór może okazać się jedynie połowicznym sukcesem. Bowiem od momentu wydania…
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja — kopia

„Ja, to panie, nigdy w sądzie nie byłam …” – czyli słów kilka o pełnomocnikach procesowych

„Ja, to panie, nigdy w sądzie nie byłam…” – ten znany bon mot ma dowieść, w intencji osoby go wypowiadającej, jej uczciwości (w domyśle: krystalicznej). Bo przecież – zgódźmy się – „uczciwy” człowiek to się „po sądach nie włóczy”. W obecnych czasach mało kto jednak może sobie pozwolić na komfort by przez całe swoje życie…
strefy_nieruchomosci_ceny_mieszkań - Kopia

Ogłoszenie upadłości przez konsumenta? Od 2015 roku w końcu REALNA możliwość

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, jednakże przepisy regulujące przedmiotową kwestię były krytykowane od samego początku, a instytucja była w zasadzie martwa. Od wprowadzenia przepisów do Sądów wpłynęło ponad 2.000 wniosków, wydano jedynie około 90 postanowień dot. upadłości konsumenckiej.  Nowelizacja przepisów nastąpiła Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014…
telefon - Kopia

ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). Zgodnie z prowadzonymi zmianami art. 172 ust. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu…
IMG_0005

ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA I ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgodnie z art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej zwana „Kodeksem cywilnym”) możliwe jest dokonanie czynności zbycia mającej za przedmiot przedsiębiorstwo. Czynność mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w jego skład, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej…
PRAWO DO KONSULA

Mało kto zdaje sobie sprawę czym poza wydawaniem paszportów, zajmują się urzędy konsularne. Urząd konsularny może pomóc nam w wielu trudnych sytuacjach, należy tylko wiedzieć jakie posiada uprawnienia na terytorium państwa goszczącego. Warto posiadać taką wiedzę, zwłaszcza gdy jedziemy do państwa obcego w którym nikt z bliskich na nas nie czeka. Przed wyjazdem dobrze jest…
WZIĄŁEŚ ŚLUB PRZED KONSULEM? MOŻESZ MIEĆ PROBLEMY!

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 ze zm., dalej zwana „Ustawą konsularną”) „Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi;” Na…
strefy_nieruchomosci_drzewa

Ustalanie wysokości kar za wycinkę drzew – przepisy niekonstytucyjne

Przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) są niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 01 lipca 2014 roku. W pierwszej kolejności należy wskazać…
Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za niekontrolowane opadnięcie bramy garażowej

Podczas wyjeżdżania z parkingu podziemnego znajdującego się pod lokalami mieszkalnymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej, opadła brama garażowa na wyjeżdżający samochód, czym kierującym pojazdem doznał szkody na mieniu w postaci zniszczenia dachu samochodu. Poszkodowany dokonał na własny koszt naprawy samochodu, natomiast wspólnota mieszkaniowa odmówiła zwrotu poniesionej wydatków. Jak należy ocenić działanie wspólnoty, czy ponosi odpowiedzialność za…
strefy_nieruchomosci_praca

Pracownik na długoterminowej umowie na czas określony, ma takie same prawa jak na czas nieokreślony

Zdarzają się pracodawcy, którzy ze względów praktycznych (zwłaszcza ze względu na możliwość rozwiązania jej za dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia) zawierają z pracownikiem długoterminowe umowy na czas określony, które nie mają uzasadnienia w charakterze świadczonej pracy. Na wstępie należy zaznaczyć, iż polskie prawo pracy przyznaje prymat umowom o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście kodeks pracy reguluje…
strefy_nieruchomosci_prawo

„Gdy Cię złapią za rękę, mów że to nie twoja ręka”

Czyli o ciężarze dowodu i dowodzie prima facie Przepis art. 6 kodeksu cywilnego statuuje fundamentalną dla procedury cywilnej zasadę tzw. ciężaru dowodu. Brzmi ona następująco: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.” Powyższe oznacza, iż podmiot procesu cywilnego musi wykazać poprzez stosowne dowody zaistnienie zdarzeń, które implikują określone prawne konsekwencje….
strefy_nieruchomosci_dane_osobowe

Przedsiębiorco, czy dbasz o swoje dane osobowe?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) administrator danych, a więc podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych obowiązany jest do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę danych osobowych, stosowną w szczególności do zagrożeń, a także kategorii danych…
Utrudniasz wykonywanie kontaktów z dzieckiem, słono za to zapłacisz!

  Zdarza się, szczególnie w okresie trwania postępowania rozwodowego, że relacje pomiędzy współmałżonkami są trudne. Oczywiście najbardziej tracą na tym dzieci, a jeszcze bardziej, gdy jedno z rodziców wyprowadziło się z „domu”. Relacje pomiędzy małżonkami/ byłymi małżonkami bywają tak napięte, że jedno z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu małżonkowi….
Leczenie za granicą – rachunek dla NFZ

Bolączką polskiej służby zdrowia są długie kolejki na różnego rodzaju zabiegi/operacje. Są to sytuacje bardzo frustrujące w szczególności dla ludzi, którzy przez całe życie opłacali składki zdrowotne. Obecnie Unia Europejska daje nam szanse leczenia za granicą – mowa o Dyrektywie 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw…Kosztowna przygoda z komornikiem

W związku z kryzysem finansowym, którego najgorszą fazę podobno mamy już za sobą, wiele osób popadło w długi, czy to w wyniku złego inwestowania/ulokowania środków finansowych, czy też w wyniku utraty pracy. W takiej sytuacji najkorzystniej dla dłużnika jest „dogadać” się z wierzycielem, nawet jeżeli ten wszczął już postępowanie egzekucyjne u komornika.  …
Przykładowe ograniczenia w prawie własności

Prawo własności jest podstawowym i najszerszym prawem rzeczowym o charakterze bezwzględnym i majątkowym przysługującym właścicielowi. Jest to prawo do korzystania i rozporządzania rzeczą. Zawiera w swej treści najszersze uprawnienia, gdyż właściciel jest uprawniony do posiadania, korzystania z rzeczy, czerpania z niej pożytków i rozporządzania nią….
ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH MOŻE MIEĆ POWAŻNE KONSEKWENCJE

Zofia w 1980 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii, wyszła za mąż za obywatela tegoż państwa i przyjęła jego nazwisko. W 1987 roku rozwiodła się, rok później ponownie wyszła za mąż, jednak pozostała przy nazwisku pierwszego męża. Oba śluby jak i rozwód miały miejsce na terenie Zjednoczonego Królestwa. Żadnego z tych zdarzeń nie zarejestrowała w urzędzie…
Czy wiesz , że za złamaną rękę na śliskim chodniku należy Ci się odszkodowanie?

W okresie zimowym na właścicielach, ewentualnie zarządcach nieruchomości spoczywa dodatkowy obowiązek, a mianowicie usuwanie między innymi śniegu z chodników. Często się zdarza, że osoby które doznały uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialne w związku z wypadkiem na chodniku, który był w nienależytym stanie, nie zdają sobie sprawy, że przysługuje im odszkodowanie i zadośćuczynienie….
Straciłeś bliską osobę w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się wysokie zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu tragicznych w skutkach wypadków komunikacyjnych. W tak trudnych chwilach rodziny ofiar wypadków, co do zasady nie są w stanie zadbać o swoje interesy i dochodzić od sprawcy wypadku/od ubezpieczyciela sprawcy wypadku nie tylko naprawiania szkody (w tym zwrócenia ewentualnych kosztów leczenia oraz kosztów pogrzebu) ale przede wszystkim zadośćuczynienia za…Pozasądowe dochodzenie roszczeń w sprawach medycznych

W związku z nieprawidłowo prowadzonym leczeniem osoby/pacjenci doznają różnego rodzaju uszczerbków na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach niewłaściwe leczenie kończy się śmiercią pacjenta. Do stycznia 2012 roku jedyną drogą dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia była droga sądowa – postępowanie cywilne. Niestety droga postępowania sądowego jest bardzo długotrwałym, kosztownym i skomplikowanym procesem, w wyniku czego duża część…
Straciłeś bliską osobę w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się wysokie zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu tragicznych w skutkach wypadków komunikacyjnych. W tak trudnych chwilach rodziny ofiar wypadków, co do zasady nie są w stanie zadbać o swoje interesy i dochodzić od sprawcy wypadku/od ubezpieczyciela sprawcy wypadku nie tylko naprawiania szkody (w tym zwrócenia ewentualnych kosztów leczenia oraz kosztów pogrzebu) ale przede wszystkim zadośćuczynienia…
Kto odpowiada za stan drogi, czyli zakres służebności drogowej

Co może zrobić właściciel nieruchomości władnącej, jeżeli faktyczne korzystanie ze służebności jest utrudnione lub niemożliwe, ponieważ droga nie jest utwardzona? Na kim spoczywa obowiązek utrzymania drogi w należytym stanie tak, aby uprawniony mógł się po niej poruszać?…
Przekręcanie liczników samochodowych

Nie każdy zdaje sobie sprawę, ze przekręcanie, czy cofanie liczników samochodowych nie jest nielegalne. Dopiero jako element wieloczynowego działania mającego na celu doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wypełnia ustawowe znamiona przestępstwa oszustwa zdefiniowanego w art. 286 Kodeksu Karnego….